Skip to content

Avís legal i privacitat

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE  LUXINTEC, S.L.

www.luxintec.com

LUXINTEC, S.L. (d'ara endavant LUXINTEC ) amb domicili en C/ Atles 12-14 Polígon Industrial L'Encàrrec, 47195 Rierol de l'Encàrrec Valladolid (Espanya) amb CIF B47586805 posa a disposició en el seu lloc web www.luxintec.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de LUXINTEC per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web www.luxintec.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

LUXINTEC, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Registre Mercantil de Valladolid, 10 d'Octubre de 2006. Tom 1244, Llibre 0, Foli 115, Fulla VA-18931.

L'accés al lloc web de LUXINTEC implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

 • La utilització del lloc web de LUXINTEC no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.luxintec.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament LUXINTEC prohibeix els següents:
 • Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de LUXINTEC o a tercers.
 • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").
 • LUXINTEC podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, a la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.
 • CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
  • LUXINTEC utilitzant fonts internes i externes de tal manera que LUXINTEC únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.
  • LUXINTEC es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.
 • DRETS D'AUTOR I MARCA.- LUXINTEC és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de LUXINTEC , que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de LUXINTEC. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de LUXINTEC -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de LUXINTEC
 • JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Valladolid renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
 • En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. LUXINTEC podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de LUXINTEC

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 • Segons el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a les persones físiques sobre el tractament de dades personals i la lliure circulació dels mateixos (RGPD), així com en la normativa espanyola vigent en aquesta matèria, i respecte a les dades que li identifiquen com a client o contacte li comuniquem que ens ha donat el seu consentiment i, per això, les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials.
 • Les seves dades estan incorporades en el Sistema de Protecció de Dades de LUXINTEC, S. L., amb CIF B-47586805, i domicili en C/ Atles 12-14, Polígon Industrial La Encomienda, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
 • Seran conservats durant el temps que duri el consentiment, o en defecte d'això, el temps legal establert per a cadascuna de les obligacions contractuals.
 • L'informem que pot exercir els seus drets d'accés a les dades, la seva rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament o portabilitat segons el que s'estableix en el RGPD. Pot exercitar aquests drets per escrit en l'adreça postal o electrònica que apareix al final de la clàusula, conjuntament amb còpia del seu DNI.
 • LUXINTEC en cap cas serà responsable de la licitud, veracitat i exactitud de les dades personals subministrades. En el supòsit de produir-se modificacions en els mateixos serà la seva responsabilitat exclusiva la notificació de tals canvis a LUXINTEC. Aquest consentiment és lliure, inequívoc i específic per als tractaments on s'ha manifestat afirmativament, havent estat informat de la possibilitat de retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Aquesta retirada no afectarà els tractaments anteriors a aquesta. Per a la revocació del consentiment, o qualsevol altra consulta, ha de comunicar-lo per escrit, adjuntant còpia del seu DNI, a l'adreça de LUXINTEC prèviament indicada o a comunicacion@luxintec.com.
 • Així mateix, l'informem del seu dret de presentar reclamació davant l'Autoritat de Control, Agència Espanyola de Protecció de Dades. Igualment, segons el que es preveu en l'article 21 de la Llei 34/2002, si no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa remetent un correu electrònic amb l'assumpte “Baixa RGPD” a luxintec@luxintec.com.